תנאי שימוש

תנאי השימוש

 

תודה שבחרת להשתמש באתר הבית של סטודיו תמי פורת

 

כללי

 

 1. אתר הבית של סטודיו תמי פורת (להלן "האתר") מופעל על ידי סטודיו תמי פורת ת.ז. 052193760 (להלן "החברה") ומשמש להצגת מוצרי החברה וכפלטפורמה מקוונת המאפשרת לרכוש ממוצרי החברה (להלן: "לקוחות").

 

 1. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. מטעמי נוחות בלבד, הניסוח בתנאי שימוש אלו הוא בלשון זכר.

 

 1. השימוש באתר מעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש").

 

 1. השימוש באתר מותנה בכך שהנך תושב ישראל וגילך מעל גיל 18 וכן, כי בבעלותך כתובת דואר אלקטרוני תקפה.

 

 1. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן, הינך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

 

 1. תנאי השימוש באתר חלים על כל השירותים הכלולים באתר, הן על השימוש בשירותים המוצעים והן על השימוש באתר.

 

 1. מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר, בין אם הם אדם פרטי, תאגיד או עוסק מורשה.

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם הכנסתו לתוקף על ידי החברה.

 

 1. רק האמור בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה. באם ישנה סתירה בין המצוין באתר לבין האמור בתנאי השימוש יחול האמור בתנאי השימוש בלבד.

 

 1. החברה תהה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו, המבצעים וההטבות המפורסמים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה למשתמש מראש. מוסכם על המשתמש כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

 

 1. החברה מוכרת ומציעה למכירה מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר.

 

 1. כל העסקאות וההתקשרויות בין הלקוח לחברה יהיו כפופות לתנאי השימוש. על הלקוח להסכים לתנאי השימוש בכל עסקה.

 

 1. התשלום עבור המוצרים והשירותים אשר יוזמנו באמצעות האתר יבוצע על ידי שירות התשלום של חברת PayPal בלבד.

 

 1. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר.

 

 1. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים, להתאים, להחליף, להשעות או להסיר ללא הודעה כל מידע או שירות המצוי באתר או אשר מהווה חלק מן השירות, מעת לעת.

 

 1. החברה תעשה מאמץ סביר על מנת לתקן כל טעות או השמטה, מוקדם ככל האפשר ובתוך פרק זמן סביר, לאחר שייוודע לנו אודותיהם. יחד עם זאת, החברה אינה ערבה לכך כי השירות או האתר יהיו חפים מליקויים. במידה וישנו ליקוי בשירות, עליך לדווח על כך באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת tami@tamiporath.com.

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את הגישה ו/או לערוך או להסיר כל חומר אשר לפי שיקול דעתנו הסביר עלול להביא להפרת זכויות יוצרים או לפגיעה במשתמש או בכל צד שלישי אחר.

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר למשך 8 שעות עבודה חודשיות. שעות אלה ישמשו, בפרק זמן רציף או לשיעורים, על מנת לבצע פעולות תחזוקה לאתר.

 

 1. באפשרותך לסיים את השימוש באתר בכל עת שתרצה, באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת tami@tamiporath.com.

 

הרשמה

 

 1. על מנת לבצע רכישה דרך האתר, לא נדרשת הרשמה מוקדמת של המשתמש. אולם לצורך ביצוע הרכישה נדרש המשתמש למסור את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה/ שם בית העסק או החברה, כתובת הרוכש, מספר טלפון וכתובת תקפה של דואר אלקטרוני.

 

 1. המשתמש יוכל להירשם כחבר באתר. לצורך רישום כחבר באתר נדרש המשתמש למסור את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה/ שם בית העסק או החברה, כתובת הרוכש, מספר טלפון וכתובת תקפה של דואר אלקטרוני וכן, ליצור סיסמה אישית לבחירה.

 

 1. משתמש אשר השלים את תהליך ההרשמה לאתר, יקרא לצורך תנאי שימוש אלה "משתמש רשום". הסיסמה האישית, אשר נמסרת בהליך הרישום, תשמש אמצעי אבטחה נוסף בכל כניסה לאתר.

 

 1. על ידי הרישום מצהיר משתמש רשום כי ידוע לו שהחברה תבקש, מעת לעת, פרטים נוספים, ככל ויעלה צורך לכך.

 

 1. עם השלמת תהליך הרישום ו/או תהליך הרכישה, תישלח הודעת אישור לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש.

 

 

 1. הנתונים אשר ימסרו על ידי המשתמשים הרשומים יישמרו במאגר המידע של החברה, אשר ינוהל על פי כל הדרישות החוקיות של חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א– 1981 (להלן "מאגר המידע"). החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתוני מאגר המידע, בין היתר, לצורך דיוור של מידע ותכנים שיווקיים אל המשתמשים הרשומים, אשר אישרו מראש קבלת תכנים אלו, הן באמצעות הדואר האלקטרוני והן באמצעות הודעות טקסט (SMS).

 

 1. המשתמש הרשום רשאי בכל עת, לפנות אל החברה בכתב ולבקש כי החברה תפסיק לשלוח אליו את העדכונים והחומר השיווקי כאמור וכן לבקש להסיר את פרטיו ממאגר המידע של האתר. ייתכן, כי במקרה של הסרת פרטי המשתמש ממאגר המידע לא יוכל המשתמש לעשות שימוש בחלק מהשירותים הניתנים באתר.

 

 1. בעת כניסתו לאתר יוכל משתמש רשום להזין את הסיסמה האישית שבחר. המשתמש הרשום יוכל לשנות את הסיסמה בכל עת שיבחר  ("פרטי משתמש רשום").

 

 1. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לשמור את פרטי המשתמש הרשום חסויים ולא להעבירם או לגלותם לכל גורם אחר. כמו כן, המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל פעולה אשר נעשתה באתר באמצעות פרטי המשתמש הרשום שלו. במידה והמשתמש יאבד/ישכח את הסיסמא לכניסה לאתר, יוכל לבקש ביצוע איפוס סיסמה.

 

 1. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב ו/או לבטל רישום של משתמש במקרים הבאים:

 

 • המשתמש הפר את תנאי השימוש לאתר.

 

 • המשתמש מסר במועד ההרשמה פרטים כוזבים.

 

 • בכל מקרה אחר אותו תראה החברה לנכון.

 

 1. המשתמש מודע כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה על החוק. החברה תהיה רשאית לנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לרשותה כנגד משתמש המוסר פרטים כוזבים, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים, ישירים או עקיפים, שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה.

 

 1. בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

 

 • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

 

 • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

 

 • הפצת "דואר זבל" (spam)לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

 

 • שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

 

 • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.

 

 • הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.

 

 • שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

 

 • הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

 

 • שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

 

 • איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

 

 1. האתר והשירותים המוצעים בו מכוונים באופן בלעדי לכניסת משתמשים לאתר מתוך תחומי מדינת ישראל. אנו לא מציגים כל מצג לפיו השירות זמינים או מתאימים לשימוש בכל אופן מחוץ לתחומי ישראל. במידה ותבחר להיכנס לאתר או להשתמש בשירות מאתרים שמחוץ לתחומי ישראל, הינך עושה זאת מיוזמתך ותהיה אחראי לכל ההשלכות ולעמידה בכל הדינים החלים.

 

תהליך הרכש

 

 1. תהליך הרכש יתבצע בשתי תצורות: הזמנה של הלקוח או רכש פריטים מ"מבצעים חמים".

 

 • תהליך הרכש מתבסס על הזמנה של לקוח והוא כולל שלושה שלבים מובנים במערכת. כדי להבטיח את המודעות של הלקוח לתהליך ולפרטיו, הלקוח ידרשו לנקוט פעולה אקטיבית בכל אחד מהשלבים.

 

 • שלב א' – גלישה באתר ובחירת מוצרים – הלקוח מכין את רשימת הפריטים ואת הכמויות שאותם הוא מעוניין לרכוש.

 

 • שלב ב' – הזמנה – הלקוח מאשר את ההזמנה ומועבר לתשלום דרך חברת PayPal.

 

 • שלב ג' – אישור ההזמנה – לאחר ביצוע ההזמנה וקליטתה על ידי החברה, החברה תאשר את ההזמנה.

 

 1. המוצר אשר נרכש יישלח אליך, ככל הניתן, במהלך יום עסקים אחד, ממועד קבלת התשלום.

 

 1. המוצר יישלח על ידי שירות דואר שליחים מהיר של דואר ישראל ואמור להגיע ליעדו בתוך שני ימי עסקים מיום המשלוח.
 2. החזרת מוצר, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, אפשרית, בתמורה למוצר אחר או מוצר דומה.

 

 1. יש לתאם עם החברה את החזרת המוצר.

 

 1. המשתמש יישא עלות המשלוח של המוצר בחזרה אל החברה.

 

שינויים במחירים, במבצעים, בתנאי ההזמה או בזמני המשלוח

 

 1. תהליך הרכש עוצב כך שהלקוח נדרש לאשר כל שלב בתהליך כתנאי למעבר לשלב הבא. ולכן, כל שינוי במחירים או בתנאי ההזמנה יבוצעו בתיאום עם הלקוח.

 

פרסומות

 

 1. החברה עשויה להציב פרסומות במקומות שונים באתר ובמקומות שונים במהלך השימוש בשירות. מקומות אלו עשויים להשתנות מעת לעת – אך אנו תמיד נדאג לסמן בצורה ברורה אילו מוצרים ושירותים הינם פרסומות (כלומר, מטעמם של אנשים שאינם אנחנו), כך שיהיה לך ברור אילו מוצרים ושירותים מוצעים על בסיס אובייקטיבי ואלו לא (כלומר – הפרסומות).

 

 1. תהיה חופשי לבחור או להקיש על מוצרים ושירותים שיפורסמו או שלא לעשות כן, כפי שתראה לנכון.

 

 1. פרסומות שיוצגו באתר עשויות לכלול פריטים ממומנים.

 

 1. כל פרסומת עשויה להישלח מטעמנו על ידי חברת פרסום צד שלישי או שותפינו העסקיים מצד שלישי.

 

 1. לא ייעשה שימוש באף פרט מידע אישי (לדוגמא שמך, כתובתך, כתובת הדוא"ל שלך או מספר הטלפון שלך) במהלך השימוש בפרסומות שלנו, אך, מטעמינו, יוכל מפרסם צד שלישי או שותף עסקי שלנו לשתול "עוגייה / קוקית" (cookie) ייחודית בדפדפן שלך. קוקית זו לא תאסוף אודותיך מידע אישי ולא תהיה מקושרת לכל מידע אישי אודותיך. במידה ותהיה מעוניין במידע נוסף בנוגע לנוהג זה ולהיות מודע לאפשרויות העומדות בפניך בנוגע לאופן השימוש של החברה במידע זה, אנא פנה למדיניות הפרטיות שלנו באתר.

 

פריטים ממומנים

 

 1. במהלך השימוש שתעשה בשירות ובאתר, אנו עשויים להציג מוצרים או שירותים אשר הינם ממומנים ("פריטים ממומנים").

 

 1. החברה עשויה להציב "פריטים ממומנים" במקומות שונים באתר ובמקומות שונים במהלך השימוש בשירות. מקומות אלו עשויים להשתנות מעת לעת – אך אנו תמיד נדאג לסמן בצורה ברורה אילו מוצרים ושירותים הינם ממומנים, כך שיהיה לך ברור אילו מוצרים ושירותים הינם ממומנים ואילו לא.

 

 1. אתה תהיה חופשי לבחור פריטים ממומנים או להימנע מבחירה בהם, לפי שיקול דעתך.

 

התחייבויות הלקוח

 1. אתה מצהיר כי כל המידע שיימסר עם הרישום בהסכם זה הינו נכון, שלם ומדויק וכי תודיע לנו ללא דיחוי בנוגע לשינויים כלשהם שחלו במידע כאמור על ידי עדכון של הפרטים בחלק "החשבון שלי" באתר.

 

 1. מבלי לפגוע מההתחייבויות לעיל, אתה מתחייב שלא להשתמש או להתיר למישהו אחר להשתמש בשירות או באתר:

 

 • על מנת לשלוח או לקבל כל חומר אשר אינו מנומס או שאינו בטעם טוב;

 

 • על מנת לשלוח או לקבל כל חומר אשר הינו פוגעני לחלוטין, בעל אופי מגונה, גס או מאיים, אשר מהווה חילול הקודש, השמצה של אדם כלשהו, הפצת לשון הרע, ביזיון של בית המשפט או הפרת חובת סודיות, זכויות יוצרים, זכויות אישיות, ציבוריות או פרטיות או כל זכויות אחרות של צד שלישי;
 • על מנת לגרום למטרד, אי נוחות או חרדה שלא לצורך;

 

 • על מנת ליירט או לנסות וליירט כל תקשורת המשודרת באמצעים של מערכות טלקומוניקציה;

 

 • לשם מטרות אחרות מאלה שלשמן הן תוכננו או שהתכוונו שיעשה בהן שימוש;

 

 • לצורך מטרה כלשהי הכוללת תרמית;

 

 • לשם צרכים שאינם עומדים בקנה אחד עם הנוהגים המקובלים באינטרנט ועם הנוהגים של רשתות מחוברות כלשהן; או

 

 • בכל אופן המיועד לעורר שנאה כנגד כל קבוצת מיעוט אתנית, דתית או אחרת או שמיועד בכל דרך אחרת להשפיע באופן פוגעני על כל אדם, קבוצה או ישות.

 

 1. השימושים הבאים באתר אסורים באופן מפורש והינך מתחייב שלא לבצע (או להתיר למישהו אחר לבצע) את המפורט להלן:

 

 • אספקת מידע כוזב לרבות שמות, כתובות ופרטי יצירת קשר כוזבים;

 

 • ניסיון להערים על מערכת האבטחה או על הרשת של החברה, לרבות גישה למידע שלא נועד עבורך, התחברות לשרת או לחשבון שאינך מורשה באופן מפורש להיכנס אליו, או ניסוי של מערכת האבטחה של רשתות אחרות (כגון הרצת פתחות [port scan]).

 

 • גישה לאתר, או ביצוע פעולה באופן אשר עלול לגרום או אשר תגרום בפועל, להטלת עומס רב בלתי סביר או בלתי פרופורציונאלי על התשתית שלנו;

 

 • ביצוע כל שיטה של ניטור רשתי אשר יירט מידע אשר לא נועד עבורך;

 

 • משלוח של הודעת דוא"ל מבלי שהוזמנת לעשות כן, לרבות משלוח של "דואר זבל" או חומר פרסומי אחר, קידום מכירות, הודעות אינפורמטיביות ומנשרים פוליטיים או דתיים;

 

 • משלוח של דוא"ל זדוני, לרבות הצפת משתמש או אתר בהודעות דוא"ל גדולות מאוד או בכמויות גדולות;

 

 • כניסה להתקשרויות או לעסקאות מרמה עמנו (אשר יכללו כניסה להתקשרויות או לעסקאות לכאורה מטעמו של צד שלישי בשעה שאין בידך סמכות לחייב את  אותו צד שלישי או שהינך מתחזה להיות צד שלישי);

 

פרטיות

 

 1. החברה תעשה כל מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים הרשומים באתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר וכן, על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש") ולא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר, או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה, או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי שימוש אלו, או במקרים בו התקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש, או בכל מחלוקת, טענה, תביעה או כל הליך אחר שיתקיים בין המשתמש לחברה.

 

 1. החברה תעשה כל מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה, אך אין החברה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור על גבי מחשבי החברה ובמקרה כזה לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה.

 

 1. בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש, בעת הרישום לאתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המשתמש באמצעים אשר נמסרו על ידו בדבר מבצעים, פרסומות מגופים מסחריים וכן עדכונים ושינויים שהתבצעו באתר, לרבות בתנאי השימוש שלו.

 

 1. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, לצורך ביצוע ניתוח מידע סטטיסטי והצגת תוצאת ניתוח המידע הסטטיסטי, ו/או מסירת תוצאות ניתוח המידע הסטטיסטי, ללא אזכור פרטיו האישיים של המשתמש, לגורמים אחרים.

 

 1. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע המתקבל שלא באמצעותה אלא באמצעות צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים המשתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו), אשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

 

קניין רוחני

 

 1. החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים במוצרים המוצגים ו/או המוצעים למכירה באתר ובתכנים הכלולים בו וכן, זכויות היוצרים באתר עצמו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר, המוצרים באתר ושם האתר.

 

 1. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי בשלמות או כל חלק מהאתר, מהתכנים המופיעים בו, השירותים המופיעים בו, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

 

 1. ככל ותעלה חומרים אל האתר, הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

 

 1. בעצם הרשמתך לאתר, כאמור בתנאי השימוש, הנך מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.

 

 1. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

 

אחריות

 

 1. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת החברה, ובעצם הסכמתך להשתמש בשירותים המוצעים באתר הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 

 1. כאמור, ייתכן ובאתר יוצגו פרסומות על ידי גופי תוכן חיצוניים. לחברה אין כל שליטה על המידע המפורסם על ידי הספקים החיצוניים, ועל איכות, תקינות או זמינות השירות המוצע ו/או הניתן בפועל על ידם. החברה אינה בודקת את המידע קודם לפרסומו על ידי הספקים. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן כאמור, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת חוות דעת, המלצות, קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים וכיו"ב.

 

 1. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.

 

 1. כמו כן החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר(Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.

 

 1. היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

 

 1. דבר בתנאי השימוש אלו לא יתפרש, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

 

 1. החברה תעשה מאמץ סביר כדי לאפשר גישה ללא הפרעה לשירות ולאתר לאורך שעות הפעילות. עם זאת ייתכן והגישה לשירות ולאתר תושהה, תוגבל או תיפסק בכל עת על מנת לאפשר תיקונים, תחזוקה או הכנסתם לשימוש של כלים או שירותים חדשים. החברה תעשה מאמץ סביר כדי להשיב את הנגישות לאתר בהקדם הסביר האפשרי.

 

 1. באתר ייתכן ויופיעו קישורים (LINKS) לאתרי אינטרנט. החברה לא תהיה אחראית לתכנים המופיעים באותם אתרים מקושרים והחברה לא תישא באחריות כלשהיא לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על כך. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

 

 1. השירות והשימוש באתר לא כולל את אספקתו של מחשב או של כל ציוד הכרחי אחר הנדרש לשם הגישה לאתר או לשירות. לא נהיה אחראים לכל עלויות הקשורות בטלפון, עלויות טלקומוניקציה או לעלויות אחרות אשר ייתכן ויושתו עליך.

 

 1. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר.

 

 1. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע על ידי המשתמשים באתר או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים רשומים של האתר. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה של החברה.

 

 1. היה ויקבע כי על אף האמור לעיל יקבע כי החברה אחראית באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהחברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף שיגרם, ובכל מקרה, אחריותה של החברה לא תעלה על שווי עלות השירות ו/או המוצר למשתמש בלבד באותו מקרה.

 

שיפוי

 

 1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו או הפרת החוק או התגוננות בפני תביעה, הגשת תביעה, או כל דרישה שתועלה על ידי צד שלישי לרבות עלות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

 

דין ומקום שיפוט

 

 1. הדין החל על כל הפעולות באתר הוא הדין של מדינת ישראל בלבד ובכל מקרה של מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תהיה לבתי המשפט במחוז תל אביב הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.